fbpx

AKTUALNOŚCI

   
POLITYKA PRYWATNOŚCI NATURALCROP POLAND SP. Z O.O.

 

 

Niniejsza Polityka prywatności NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000370257, NIP 701-026-88-31, dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej jako „Dane”) udostępnianych przez Ciebie NaturalCrop w związku z prowadzoną przez NaturalCrop działalnością, w tym korzystania z usług NaturalCrop oraz w ramach strony internetowej pod adresem: http://www.naturalcrop.com/, której administratorem jest NaturalCrop (dalej: „Serwis”).

 

Mamy nadzieję, iż korzystanie z towarów i usług NaturalCrop spełni Twoje oczekiwania.

 

Pragniemy zapewnić, że przetwarzamy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że NaturalCrop przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. NaturalCrop dokłada wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane Dane.

 

Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez NaturalCrop.

Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

-               sposobie zbierania i przetwarzania Danych, które będą pozyskiwane poprzez uzyskanie do nich dostępu i korzystanie z Serwisu przez Ciebie,

-               celach przetwarzania Danych,

-               Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz pomocy NaturalCrop w ich wykonywaniu przez Ciebie,

-               polityce „cookies”.

 

1.              Administrator Danych

Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Serwisie jest NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000370257, NIP 701-026-88-31.

 

2.              Słowniczek

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej:

 

Serwis                                     strona internetowa dostępna pod adresem internetowym http://www.naturalcrop.com/, której administratorem jest NaturalCrop

 

 

Użytkownik                            osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie

 

Dane                                        oznacza dane udostępnione NaturalCrop, w tym w Serwisie przez Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP

 

Dane wrażliwe                       oznaczają Dane specjalne i Dane karne

 

Dane specjalne                     oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

 

Dane karne                            oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

 

Dane dzieci                            oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia

 

Osoba                                     oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

 

Podmiot przetwarzający    oznacza organizację lub osobę, której NaturalCrop powierzyła przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)

 

Profilowanie                          oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

 

Eksport Danych                   oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

3.              Cele i podstawa przetwarzania Danych

3.1        NaturalCrop przetwarza Twoje Dane, o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

3.1.1           w celu analizy przez NaturalCrop sposobów korzystania z Serwisu przez Ciebie,

3.1.2           w celu zapewnienia Ci przez NaturalCrop dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,

3.1.3           w celu oceny przez NaturalCrop efektywności Serwisu,

3.1.4           w celu otrzymywania przez Ciebie newslettera lub informacji handlowych,

3.1.5           w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

3.1.6           w celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

3.1.7           w celu geolokalizacji,

3.1.8           w celu udostępnienia Twojej lokalizacji,

3.1.9           w celu otrzymywania przez Ciebie informacji handlowych.

3.2           NaturalCrop przetwarza Twoje Dane, w celu wykonania umowy, której jesteś stroną jest lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

3.2.1           w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędnego do prawidłowej realizacji przez NaturalCrop umowy o świadczenie usług,

3.2.2           wystawienia przez NaturalCrop faktury VAT na rzecz Użytkownika w przypadku realizacji przez NaturalCrop na rzecz Użytkownika odpłatnych usług dodatkowych.

3.3           NaturalCrop przetwarza Twoje Dane, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NaturalCrop (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

3.3.1           w celu obsługi żądań oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratury, organy ścigania, urzędy które mogą dotyczyć danych Użytkowników.

3.4           NaturalCrop przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

3.4.1     w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów NaturalCrop, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Serwisu);

3.4.2     w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.4.3     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3.4.4     w celu badania Twojej satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Serwisu a także określenia jakości Serwisu;

3.4.5     w celu oferowania przez NaturalCrop produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich preferencji;

3.4.6     w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z NaturalCrop (partnerów NaturalCrop), np. w formie kuponów rabatowych;

3.4.7     opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie kierowane do NaturalCrop.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3.1 powyżej, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

3.5           Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny.

 

4.              Dane osobowe przetwarzane przez NaturalCrop, w tym w ramach Serwisu

4.1        O ile zdecydujesz się na korzystanie z usług NaturalCrop, w tym z Serwisu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych.

4.2        Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzane przez NaturalCrop będą następujące Dane:

-               Dane w postaci Twojego nr IP, a w przypadku gdy zdecydujesz się skontaktować z NaturalCrop poprzez przesłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt dostępnej w Serwisie, NaturalCrop może również przetwarzać podane przez Ciebie w tej wiadomości dane, takie jak Twoje imię i nazwisko (nazwa), numer telefonu i adres e-mail, region,

-               informacje o częstotliwości Twoich wizyt w Serwisie, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody oraz dane techniczne.

4.3           Wyłącznie od Twojej decyzji zależy umieszczenie w ramach Serwisu Danych wrażliwych i Danych dzieci.

4.4           Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem Polityki prywatności wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym odbiorcy bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.

4.5           Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Internetu łącząc się z Serwisem oraz czasu korzystania z Serwisu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące Twoich działań w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

5.              Korzystanie z Serwisu

5.1           W celu skorzystania z Serwisu należy wejść na stronę internetową https://www.naturalcrop.com/.

5.2           W każdym momencie będziesz mógł zdecydować o włączeniu dodatkowych funkcji Serwisu, takich jak: otrzymywanie za jego pośrednictwem newslettera lub informacji handlowych.

5.3           W przypadku Twojej rezygnacji z korzystania z Serwisu, Twoje Dane nie będą przechowywane przez NaturalCrop, z tym że NaturalCrop zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez NaturalCrop okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5.4           W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych za pomocą opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości e-mail lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych.

5.5           Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do Twojego wniosku tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

6.              Czas przechowywania Danych

Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 6 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Serwisu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich Danych.

 

7.              Twoje prawa

7.1           Masz prawo zwrócić się do NaturalCrop celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. NaturalCrop w jasny sposób informuje o Danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.

7.2           Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

-               prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;

-               prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych;

-               prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych;

-               prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;

-               prawo do przenoszenia Danych;

-               prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.              Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw)

8.1           Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z NaturalCrop poprzez e-mail. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Serwisie. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez NaturalCrop na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.

8.2           NaturalCrop zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych niezwłocznie, w tym Danych w celach na jakie uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że NaturalCrop będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich Danych istnieją dla NaturalCrop ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane są NaturalCrop niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

8.3           Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.

 

9.              Skarga na przetwarzanie Danych

Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania NaturalCrop w zakresie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru.

 

10.           Odbiorcy Danych

10.1        Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi NaturalCrop.

10.2        Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.

10.3        Twoje Dane mogą być przekazywane przez NaturalCrop do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez NaturalCrop i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniem przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych). NaturalCrop nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ale korzysta z narzędzi oferowanych przez Facebook Ireland Ltd. takich jak: Messenger, Lead Ads, Piksel oraz Google Ireland Ltd. takich jak: Adwords, Analytics, Search Control, Microsoft Corporation w zakresie rozwiązań chmurowych oraz MailerLite Limited w zakresie e-mail marketingu. Wobec tego, iż są to podmioty międzynarodowe mogą one przekazywać Twoje Dane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską oraz zgodnie z zasadami przetwarzania danych w tych podmiotach, dla Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation, dla Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl, dla Microsoft  https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement, dla MailerLite Limited  https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

 

11.           Polityka „Cookies”

11.1        NaturalCrop zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.

11.2        Plik Cookies (tzw. „ciasteczka”) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. NaturalCrop wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

11.3        Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.

11.4        Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.

11.5        Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

11.6        Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

11.7        Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.

11.8        Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera.

 

12.           Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

12.1        W trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o Dane podane w formularzu zamówienia. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp.

12.2        Profilowanie oznacza wykorzystanie Twoich Danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

12.3        Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany, i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty.

12.4        Profilowanie, którego dokonuje NaturalCrop, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

 

13.           Pytania i kontakt

13.1        W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji identyfikacyjnych; jest to wymagane, aby zweryfikować, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. NaturalCrop w ciągu miesiąca od odebrania żądania Użytkownika udzieli na nie odpowiedzi.

13.2        W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przypadku jakikolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z NaturalCrop poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

14.           Zmiany w Polityce 

14.1        Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki NaturalCrop poinformuje bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

 

 

 

 

NASZE MARKI

WYBIERZ PRODUKTY DLA TWOICH UPRAW

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com